Offcanvas Section

When your site's screen has not enough space you can use our Off-Canvas Section. You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.
Admin WWW: 000 000 000 stowarzyszenie.rowerzysci@o2.pl

 

Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na koleiną edycję naszych zawodów CrossDuathlon.

Szczegóły dotyczące zapisów podamy wkrótce.

Koszt startu w zawodach to 40 zł. 

Zawody odbędą się w niedziela, 9 czerwca 2019 o 10:00 – 14:00.

Spotykamy się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego "Madejówka" (Obojna 96, 37-416 Obojna).

 

Program zawodów:

09:00- otwarcie biura zawodów

10:00- otwarcie strefy zmian (sprawdzanie sprzętu)

10:00- zakończenie weryfikacji zawodników

10.30- zamknięcie strefy zmian oraz odprawa techniczna zawodników przy strefie zmian

10.45- oficjalne otwarcie imprezy

11.00 START (bieg)

Ok. 12:00 pierwszy zawodnik na mecie

ok.13.30 poczęstunek

Ok. 14.00 ceremonia rozdania nagród

15:00 oficjalne zakończenie imprezy i pożegnanie zawodników.

 

REGULAMIN ZAWODÓW CROSS DUATHLON STALOWA WOLA:

 

Organizator:

 Stowarzyszenie „Rowerzyści ze Stali”

 

Cel imprezy:

 Propagowanie aktywności fizycznej na terenie Gminy Stalowa Wola,

 Popularyzacja i upowszechnianie jazdy rowerem MTB i biegów przełajowych,

 Promocja miasta Stalowa Wola,

 Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami.

 

Termin i miejsce: 

09 Czerwiec 2019 r. - Agroturystyka Madejówka

 

Warunki Uczestnictwa w Cross Duathlonie:

 Udział w charakterze zawodnika dostępny dla osób powyżej 16 roku życia, po uprzedniej rejestracji internetowej:

oraz uiszczeniu darowizny w kwocie 40 zł na konto: Stowarzyszenia "Rowerzyści ze Stali" 37-450 Stalowa Wola, Podleśna 19/7

Tytułem: Darowizna RZST CROSS DUATHLON, imię i nazwisko, rok urodzenia.

Darowizny i rejestracja internetowa do dnia: 20. 05. 2019 r. Organizator ustala limit startujących na 100 osób. W ramach darowizny uczestnicy mają zagwarantowane: pomoc medyczną, zabezpieczenie trasy, poczęstunek i dobrą zabawę. Po ukończeniu trasy pamiątkowy medal.

Na Mecie będzie punkt żywieniowy + woda. Natomiast na trasie: Woda oraz punkty kontrolne.

Posiadanie kasku ochronnego

 

REGULAMIN ZAWODÓW

Tryumf Cross Duathlon Stalowa Wola to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

 Wypełnienie karty zgłoszeniowej w Biurze Zawodów Cross Duathlon lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz Własnoręcznie i czytelne podpisanie deklaracji udziału w Cross Duathlon wraz z oświadczeniem o treści:

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałam/zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

 

Deklarację należy podpisać w Biurze Zawodów. Wysłanie zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.

 Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja, dokonanie wpłaty darowizny na rzecz stowarzyszenia Rowerzyści ze Stali oraz start w zawodach.

 Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.

 Zabrania się udziału w Cross Duathlon zawodnikom nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających.

 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

 Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.

 Każdy uczestnik Cross Duathlonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

 Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

UWAGA

 Zawodnicy niepełnoletni dokumentują pozwolenie udziału w imprezie poprzez przedstawienie oświadczenia rodzica(opiekuna). Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie woli o starcie na własną odpowiedzialność. Do startu dopuszczeni są wyłącznie zawodnicy dysponujący rowerami MTB lub innym który będzie odpowiedni na trudny teren leśny, wraz z sztywnym kaskiem ochronnym.

 

Trasa Cross Duathlonu:

 Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.

 Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych.

 Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy.

 Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

 Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 664 491 832 lub 502 042 461, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

 Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

 Na mecie będzie znajdował się punkt regeneracyjny.

 Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

 Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.

 Trasa przebiegać będzie w 100% przez drogi polne i dukty leśne.

 Trasa urozmaicona zjazdy i podjazdy, technicznie trudna!!! 4 km bieg, 20 km rower

 

Zasady fair-play

 Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.

 Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.

 Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

 Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.

 Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.

 Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.

 Klasyfikacja Cross Duathlonu:

 

Kat. Wiekowe mężczyźni i kobiety

 M - 16 - 39 kat. A

 M - 40 + kat. B

 Kobiety kat. OPEN

 

Zawody wyłonią również rekordzistę trasy.

 

Nagrody:

 Puchary Stowarzyszenia Rowerzyści ze Stali ufundowane przez Firmę Oraz AGR -Systems Stalowa Wola

 

Program zawodów:

 09:00- otwarcie biura zawodów

 10:00- otwarcie strefy zmian (sprawdzanie sprzętu)

 10:00- zakończenie weryfikacji zawodników

 10.30- zamknięcie strefy zmian oraz odprawa techniczna zawodników przy strefie zmian

 10.45- oficjalne otwarcie imprezy

 11.00 START (bieg)

 Ok. 12:00 pierwszy zawodnik na mecie

ok.13.30 poczęstunek

 Ok. 14.00 ceremonia rozdania nagród

 15:00 oficjalne zakończenie imprezy i pożegnanie zawodników.

 

Każdy zawodnik zobowiązuje się zapoznać z oświadczeniem. Opłata startowa jest równoznaczna ze zgodą na podpisanie oświadczenia.

 

Imię (imiona), Nazwisko ………………………………………………………………………

Telefon ………………………………………. Mail ………………………………………….

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do ich wycofania.

Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali odbywa się w granicach dozwolonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz innych stosowanych przepisów, w tym przepisów wykonawczych.

Rodzaj wykorzystywanych danych osobowych dla celów organizacji i promocji zawodów sportowych Cross-Duathlon i promocji Stowarzyszenia Rowerzyści ze Stali: 

TAK - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zawodów sportowych Cross-Duathlon - Stowarzyszenie „Rowerzyści ze Stali”, z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 19, NIP 865-256-13-61 organizowanych w dniu 24 czerwca 2018 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Madejówka w Obojnej.

………………………………………………………………………………

(Podpis – imię i nazwisko uczestnika zawodów)

TAK - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail w celu organizacji i promocji zawodów sportowych Cross-Duathlon organizowanych w dniu 24 czerwca 2018r. przez Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali na czas nieokreślony, w tym podanie do wiadomości publicznej danych osobowych w sytuacji zajęcia miejsca na podium.

……………………………………………………………………………

(Podpis – imię i nazwisko uczestnika zawodów)

TAK - wyrażam zgodę na wykonanie i powielanie zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązkiem prawnym, włączając w to publikację w gazetach, publikacjach elektronicznych, folderach i innych na czas nieokreślony. 

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. 

……………………………………………………………………………

(Podpis – imię i nazwisko uczestnika zawodów)

Tak – wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych w formularzu danych osobowych sponsorowi nagrody głównej Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 5 oraz Toyota Motor Europe, Avenue du Bourget 60, B 1140 Bruksela w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług dot. marki Toyota i Lexus, w tym profilowania, poprzez otrzymywanie od tych podmiotów informacji marketingowych na czas nieokreślony.

……………………………………………………………………………

(Podpis – imię i nazwisko uczestnika zawodów)

 

Oświadczam, iż przeczytałam/em w całości powyższy treść zgody i w pełni ją rozumiem. 

……………………………………………………………………………..

(Podpis – imię i nazwisko uczestnika zawodów)

 

 

O STOWARZYSZENIU

Jesteśmy rowerzystami ze stali! Kochamy jazdę na rowerze - obojętnie czy turystycznie czy MTB, ważne, aby czuć wiar we włosach!

NEWSLETTER

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Serwis internetowy powstał w ramach projektu pn. "Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych", finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.