Offcanvas Section

When your site's screen has not enough space you can use our Off-Canvas Section. You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.
Admin WWW: 000 000 000 stowarzyszenie.rowerzysci@o2.pl

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

 

§1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „ROWERZYŚCI ZE STALI” w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.  

 

§2 

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.  

2. Posiada osobowość prawną.  

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

 

§3 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Stalowa Wola. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.  

2. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność także poza granicami kraju.  

 

§4 

 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

3.Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie mogą być również członkowie Stowarzyszenia.  

 

§5 

 

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.  

2. Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.  

 

§6 

 

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.  

 

§7 

 

Stowarzyszenie może powoływać biura. 

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

 

§8 

 

 

Celem stowarzyszenia jest:  

 

a) promowanie jazdy na rowerze;  

b) publiczna prezentacja interesów rowerzystów;  

c) rozwój i integrowanie środowiska rowerowego;  

d) działania wspierające pracę osób odpowiedzialnych za tworzenie infrastruktury rowerowej;  

e) wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przestrzegania zasad sportowej rywalizacji;  

f) podnoszenie jakości życia dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów – poprzez tworzenie warunków do włączania się w projekty społeczności lokalnej oraz tworzenie możliwości do realizacji własnych pomysłów;

g) wspieranie osób uzdolnionych sportowo;  

h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

i) promowanie i organizacja wolontariatu;  

j) organizacja rajdów oraz imprez o charakterze;

k) działania mające na celu wspieranie infrastruktury przeznaczonej do użytkowania roweru;  

l) działania wspierające rozwój miasta Stalowa Wola oraz społeczność lokalną;  

m) rozwijanie współpracy i standardów działania w tym działań na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;  

n) promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze poprzez działania edukacyjne oraz popularyzację różnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

o) ochrona i promocja zdrowia;  

p) rozwijanie współpracy oraz kontaktów między organizacjami o podobnym profilu;  

q) działanie na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych;  

r) włączanie się w inicjatywy oraz realizowanie działań na rzecz osób ze środowiska zdemoralizowanego, wykluczonych społecznie oraz osób dotkniętych przemocą;  

s) promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych na terenie całego kraju;  

t) upowszechnianie i ochrona praw człowieka;  

u) działania na rzecz rozwoju i ekologii oraz ochrony środowiska;  

v) działania charytatywne;  

w) działalność kulturalna i animacyjna. 

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:  

 

a) organizację różnego rodzaju wydarzeń sportowych oraz artystycznych takich jak: masy krytyczne, wyścigi kolarskie, pikniki, wycieczki rowerowe, konkursy, koncerty, happeningi;  

b) organizację questów, gier terenowych i gier miejskich;  

c) organizację szkoleń, wykładów, kursów, warsztatów, prezentacji oraz innych form aktywności mających na celu rozwój osobisty dla wszelakich grup o charakterze społeczno – sportowym;  

d) organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych, propagujących wiedzę o regionie, powiązanych z czynną turystyką rowerową;  

e) kształtowanie poprzez sport pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci, młodzieży  i dorosłych;  

f) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi Stowarzyszeniami;  

g) współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi w kraju i za granicą;  

h) współpracę z władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami o podobnych działaniach   w kraju i za granicą;  

i) współpracę z uczelniami, szkołami oraz innymi placówkami o charakterze edukacyjnym;  

j) pozyskiwanie środków na cele statutowe w tym środków materialnych i finansowych;  

k) współpracę z mediami, instytucjami oraz innymi podmiotami o charakterze gospodarczym zainteresowanymi celami Stowarzyszenia;  

l) wykorzystanie technik marketingowych zgodnych z prawem;  

m) wydawanie publikacji w tym fonograficznych, multimedialnych oraz ulotek i innych z zakresu działania Stowarzyszenia;  

n) wspieranie działań promujących sport i zdrowy tryb życia;  

o) samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia potrzebnych do realizacji celów statutowych;  

p) zdobywanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków finansowych na realizację celów statutowych;  

q) prowadzenie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych;  

r) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych oraz behawioralnych;  

s) organizację czasu wolnego o charakterze sportowym i prozdrowotnym;  

t) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu otyłości oraz innych negatywnych skutków niezdrowego trybu życia;  

u) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu;  

v) działania i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy;  

w) odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego;  

x) prowadzenie i wspieranie innych działań wpisujących się w zakres celów Stowarzyszenia.  

 

 

 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§9 

 

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

2. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą podpisania Statutu i złożenia pisemnej deklaracji.  

3. Stowarzyszenie posiada członków:  

a) Zwyczajnych;  

b) Wspierających;  

c) Honorowych.  

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, który ponadto:  

a) złoży pisemną deklarację członkowską;  

b) przedstawi pozytywną opinię pięciu członków Stowarzyszenia.  

5. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.  

6. Członkiem zwyczajnym staje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.  

7. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.  

 

§10 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną w realizacji celów Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.  

3.  Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.  

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  

6. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.  

 

 

§11 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;  

c) udział w zebraniach, wykładach, uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez        Stowarzyszenie;  

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia;  

e) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.  

f) korzystania z innych uprawnień przewidzianych w Statucie lub Regulaminie Stowarzyszenia.  

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;  

b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;  

c) regularnego opłacania składek członkowskich.  

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

5. Członek wspierający opłaca dobrowolną składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.  

6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

 

 

 

 

§12 

 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;  

b) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały zwykłą większością głosów:  

  z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;  

  z powodu notorycznego uchylania się od brania udziału w pracach Stowarzyszenia;  

  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy;  

  na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;  

  w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.  

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;  

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od odbioru decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.  

3. Zawieszenie członkostwa następuje:

a) na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia na ręce Zarządu, ale na okres nie dłuższy niż 1 rok;

b) na pisemny wniosek Zarządu na okres nie dłuższy niż 1rok na skutek:  

   z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;  

  z powodu notorycznego uchylania się od brania udziału w pracach Stowarzyszenia;  

  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy;  

  na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;  

  w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od odbioru decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.  

 

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

 

§13 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków;  

b) Zarząd;  

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną ilością głosów.  

3. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji z jakichkolwiek przyczyn uzupełnienie składu członków Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Kooptacja następuje na podstawie Uchwały Zarządu. W tym trybie można powoływać nie więcej niż połowę składu organu.  

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.  

6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nieograniczenie przez wiele kadencji.

7. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:  

a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;  

b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.  

8. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

9. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.  

10. Walne Zebranie Członków zwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

11. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów  w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.  

12. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad.  

 

§14 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:  

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;  

b) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;  

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;  

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;  

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  

f) uchwalanie budżetu;  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;  

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;  

i)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;  

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;  

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;  

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;  

m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia;  

n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych od kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  

 

§15 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i jednego wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.  

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Stowarzyszenia oraz każdy jego członek.  

4. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi zasiadających w Komisji Rewizyjnej.  

5. Do kompetencji Zarządu należą:  

a) realizacja celów Stowarzyszenia;  

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;  

c) pełnienie najwyższej władzy w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków;  

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;  

e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;  

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków;  

g) sporządzanie planów pracy i budżetu;  

h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;  

i) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych oraz zagranicznych i międzynarodowych;  

i) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;  

k) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;  

l) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich działań;  

m) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności.  

n) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej.  

 

§16 

 

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.  

3. Zarząd dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.  

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu w tym Prezesa.  

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.  

 

§17 

 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad dzielnością Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.  

3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.  

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy;  

a)  kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;        

b)  ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;        

c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;        

d) kontrolowanie zgodności działalności Stowarzyszenia i Zarządu ze Statutem i uchwałami   Walnego Zebrania Członków;        

e) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi;  

f) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie ich     bierności;        

g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i zebrania  Zarządu.  

 

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§18 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:  

a) składek członkowskich;  

b) darowizn, spadków, zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej;  

c) dotacji i ofiarności publicznej;  

d) wpływów z własnej działalności statutowej;  

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia ruchomego i nieruchomego;  

f) konkursów i kontraktów;  

g) grantów;  

h) subwencji osób prawnych i fizycznych;  

i) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;  

j) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych;  

k) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych;  

l) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;  

2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie Członków;  

3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych;  

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd.  

7. Stowarzyszenie może zaciągać zobowiązania majątkowe;  

8. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.  

 

 

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 § 19  

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa  o Stowarzyszeniach.  

 

 

 

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 07.02.2015 r. 

O STOWARZYSZENIU

Jesteśmy rowerzystami ze stali! Kochamy jazdę na rowerze - obojętnie czy turystycznie czy MTB, ważne, aby czuć wiar we włosach!

NEWSLETTER

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Serwis internetowy powstał w ramach projektu pn. "Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych", finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.